Produksjon

/Produksjon
Produksjon 2022-04-22T08:53:42+00:00

Produkt

Rogn

AS Bolaks produserer rogn både til det norske og det internasjonale markedet. Vi leverer årlig mange millioner rognkorn fra vårt anlegg ved Lygrepollen i Fusa kommune. En unik vannkilde og gode produksjonsforhold kombinert med solid kompetanse bygget opp over mange år, sikrer høy kvalitet, god vekst og overlevelsesevne.

Alle våre anlegg er GLOBALG.A.P-sertifiserte (Global Good Agricultural Practices). Stamfiskproduksjonen er i tillegg RSPCA – sertifisert (tidligerere Freedom Food). Vi kan dermed dokumentere full sporbarhet for laksen vi leverer, etterlevelse av lover og regler for matvaresikkerhet, helse, miljø og sikkerhet for alle våre medarbeidere, og til dyrevelferd og hensyn til ytre miljø og økosystem.

AS Bolaks er rognprodusent under selskapet SalmoBreed. SalmoBreed har et eget avlsprogram ivaretatt av AFGC (Akvaforsk Genetic Center AS), et av verdens ledende kompetansemiljøer på avl innen akvakultur.

Smolt

AS Sævareid Fiskeanlegg  – som AS Bolaks og familien Holmefjord har store eierinteresser i – produserer smolt av rogn levert av AS Bolaks. Smoltanlegget er et av landets største, lokalisert i Sævareid i Fusa kommune, og er et moderne anlegg med unik tilgang til store vannmengder. AS Bolaks kjøper det meste av sin smolt fra Sævareid.

Matfisk

AS Bolaks har i dag ti konsesjoner for produksjon av matfisk, og to konsesjoner for stamfisk. Målet er å produsere 12.000 tonn slaktefisk hvert år. Alle våre anlegg er lokalisert i gode fasiliteter i Fusa kommune, og lokalitetene blir jevnlig inspisert for å følge med på bunnforhold og –miljø med tanke på videre produksjon på lokaliteten.

Produksjon av matfisk er komplisert. Uten høy kompetanse og lang erfaring fra områder som biologi, ernæring og vekst, fiskehelse, vannkvalitet og miljø er det umulig å produsere matfisk av høy kvalitet. Det kreves at alle ledd, både ledelse og drift, har god oversikt over biomassen som står i sjø til enhver tid, og at sporbarhet er sikret. Moderne nettbaserte styringsverktøy benyttes, og på den tekniske siden har vi både moderne og sikkert utstyr som er dimensjonert ut fra den enkelte lokalitets toleransekapasitet. Det blir hele tiden lagt vekt på utvikling, og det investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten.

Fiskehelse og –velferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for fiskens kvalitet. For å oppnå en mest mulig trygg produksjon, blir hver fiskegenerasjon produsert i sitt eget fjordsystem. AS Bolaks er i kontinuerlig dialog med veterinærmiljøet. Dette gir oss en ekstra trygghet – både når det gjelder dagens produksjon og fremtidig planlegging.

Vi har godkjenning etter GLOBALG.A.P. standarden i vår produksjon.

Kvalitet

Sertifikat

Alle våre anlegg er GLOBALG.A.P-sertifiserte (Global good agriculture practices) etter en standard spesielt for akvakultur. Stamfiskproduksjonen er i tillegg RSPCA Asured (tidligere Freedom Food-sertifikat), en standard med særlig fokus på dyrevelferd. Vi kan dermed dokumentere full sporbarhet for laksen vi leverer, etterlevelse av lover og regler for matvaresikkerhet, helse, miljø og sikkerhet for alle våre medarbeidere, og til dyrevelferd og hensyn til ytre miljø og økosystem. Selskapet og alle våre ansatte arbeider kontinuerlig for å etterstrebe forbedring og en bærekraftig produksjon. Våre kvalitetssertifikater fornyes årlig gjennom revisjon utført av akkrediterte sertifiseringsorganer. Våre sertifikater:

Kvalitet i alle ledd

Selskapet og alle våre ansatte arbeider kontinuerlig for å etterstrebe forbedring og bærekraftig produksjon. Gjennom vårt interne kvalitetssystem utføres jevnlig inspeksjoner og internrevisjoner for å ivareta hensynet til sporbarhet og kvalitet i alle ledd. Det legges vekt på til enhver tid å oppfylle lovpålagte myndighetskrav, både for å sikre mot uønskede hendelser som rømming og sykdom/parasittangrep, og for å ivareta våre medarbeideres helse, miljø og sikkerhet.

Kompetanse

Bedriften legger vekt på å ha erfarne og kompetente medarbeidere innen alle fagområder, og alle nyansatte blir som en viktig del av opplæringen gjort kjent med bruken av våre kvalitetssystemer. Ansatte og lærlinger blir gitt nødvendige kurs og sertifikater for hele tiden ha kompetanse og trygghet i forhold til utførelsen av sitt arbeid og det utstyr som benyttes.

Marked

Bedriften har inngått slakteavtale med Bremnes Seashore H-82 på Bømlo. Bremnes Seashore er et topp moderne slakteri og foredlingsbedrift som er godkjent etter GLOBALG.A.P-standarden og BRC-standarden, og har særlig fokus på høy kvalitet i slakteprosessen. De produserer det unike produktet SALMA i foredlingsanlegget, og laks fra Bolaks leveres til SALMA-produksjon, så vel som til internasjonale kunder som den høyt anerkjente foredlingsbedriften Rodé Vis på Urk i Nederland.