Pressemelding

/Pressemelding

oktober 2016

Vil gjøre GRAS av fiskeslam

2016-10-26T16:31:53+00:00 26. oktober 2016|

To erfarne selskaper i havbruksnæringen, AS Bolaks og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker derfor om 6 utviklingstillatelser. Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere som installeres direkte under merden, og som blir holdt oppe av flyteelementer på utsiden av merden.

– «Med denne teknologien har vi god tro på at vi skal kunne øke produksjonen vår av matfisk uten å legge beslag på nye arealer og samtidig også redusere belastningen på den marine biotopen under lokalitetene. I tillegg kan vi bygge videre på utstyr, infrastruktur og metodikk som vi i næringen har opparbeidet kompetanse på i flere titalls år», sier daglig leder Bjørg Holmefjord Antonsen i Bolaks.

Lift Up har lang erfaring som utstyrsleverandør til havbruksnæringen og har lenge vært internasjonalt markedsledende innen systemer for dødfiskhåndtering. Siden 2012 har selskapet prøvd ut ulike metoder for oppsamling av slam fra oppdrettsmerder i sjø, og har bl.a. i samarbeid med NIBIO gjort forsøk med fiskerslam som plantegjødsel med lovende resultater. – «Vi ser på fiskeslam som en ressurs med stort unyttet potensial, både som biogasskilde og som komponent i plantegjødsel», sier daglig leder Liam Heffernan i Lift Up. – «Dersom vi lykkes med å samle opp slam effektivt i stor skala vil det også bli mulig å få på plass en verdikjede som kan ta ut verdipotensialet i slammet som både energikilde og gjødsel. Dette vil også kunne gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser».

En spennende tilleggsfunksjon for oppsamleren skal også testes ut som en del av prosjektet.  Ved å heve og senke oppsamleren vil den kunne fungere som en lukket enhet ved trenging og behandling av fisk.

– «Vi ser frem til å kunne teste denne nye teknologien i full skala. Det er som kjent store proporsjoner i dagens merdteknologi og mange faktorer som påvirker utformingen av våre tekniske løsninger. Vi legger dessuten vekt på at slamoppsamlingsteknologien skal kunne tas i bruk med de fleste av de eksisterende merd- og flåteløsningene. På sikt ønsker vi å legge til rette for en fullintegrert slamoppsamlingsteknologi basert på de samme prinsippene», avslutter Liam Heffernan.

For mer informasjon, kontakt:

▼       Bjørg Holmefjord Antonsen, daglig leder AS Bolaks – mob 918 46 859 – epost: bjorg@bolaks.no

▼       Liam Heffernan, daglig leder LiftUp Systems AS – mob 913 00 178 – epost: liam@liftup.no

desember 2015

august 2015

SalmoBreed kjøper Lønningdal forskningsstasjon

2018-01-24T11:01:51+00:00 10. august 2015|

SalmoBreed AS er i dag, 10. august 2015, blitt enig med AS Bolaks om å kjøpe deres anlegg i Lønningdal i Os kommune utenfor Bergen, som tidligere var Ewos sin forskningsstasjon. Overtakelsen skjer umiddelbart.

SalmoBreed skal etablere et moderne, fremtidsrettet avlssenter for laks i Lønningdal og kommer til å bygge om forskningsstasjonen til dette formål, forteller daglig leder i SalmoBreed, Jan-Emil Johannessen. Anlegget skal holde SalmoBreed sin avlskjerne i landfasen, og produsere smolt for stamfisk. Vi er veldig fornøyd med at selskapets langvarige samarbeidet med Bolaks videreføres gjennom overtakelsen, sier Johannessen. SalmoBreed vil rekruttere personell til oppbygging og drift av det nye avlssenteret.

Lønningdal Rensefisk AS som delvis er eiet av Bolaks, skal leie sjøvannsdelen av anlegget til produksjon av rognkjeks, avslutter Johannessen.

Les pressemeldingen her.

juni 2015

ILA påvist på en av AS Bolaks sine lokaliteter

2015-07-26T13:11:43+00:00 5. juni 2015|

Mattilsynet har i nyhetsmelding 04.06.2015 gjort kjent at AS Bolaks fikk påvist ILA (infeksiøs lakseanemi) på sjølokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune den 18. mai 2015. Det er nå gjort vedtak om at fisken må avlives og destrueres på stedet. Anlegget inneholder 23.000 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 12,7 kilo, en størrelse som gjør arbeidet med utslakting og destruksjon spesielt krevende.

Bolaks varslet Mattilsynet den 29. april om mistanke om ILA, og Mattilsynet har tatt ut nye prøver og diagnosen ble stadfestet 18. mai 2015.

Den 5. mai sendte Mattilsynet ut pressemelding om mistanken, les meldingen her.

Laksen skulle vært stamfisk for rogn til Salmobreed for sesongen 2015/16. Samobreed AS sendte parallellt med Mattilsynet ut en pressemelding der det ble presisert at fisken ved bekreftelse av ILA-diagnose ikke vil bli benyttet i selskapets rognproduksjon, men slaktes ut i sin helhet. Les Salmobreed sin pressemelding her.

Daglig leder i AS Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, har i dag (05.06.2015) gitt følgende kommentar om status etter vedtaket om destruksjon av fisken:

Bolaks kan bekrefte at Mattilsynet har truffet vedtak om destruksjon av fisk ved en av selskapets lokaliteter. Bolaks har gjennom hele prosessen vært opptatt av å få fisken fort vekk fra lokaliteten.

Bolaks er uenig i mange av Mattilsynet sine vurderinger. Uenigheten knytter seg til hvordan fisken skal fjernes fra lokaliteten. Bolaks forholder seg til de til enhver tids gjeldende vedtak og jobber med å få gjennomført vedtaket.

Denne fisken er ikke farlig å spise, og uavhengig av den uenighet som foreligger om vedtakets innhold, er det tragisk at en million gode laksemåltider går til spille på en slik måte.

For øvrig vises det til pressemeldingen som tidligere er sendt ut fra Salmobreed.

februar 2015

Pressemelding

2015-07-26T12:56:08+00:00 23. februar 2015|

AS Bolaks har hatt oppteljing av fisken i nota som det vart oppdaga hôl i etter stormen NINA på lokalitet Lyngnes i Fusa Kommune.

Teljinga vart utført av to ulike maskiner om bord på brønnbåten. Resultatet av teljinga synte eit avvik på under 1{fd0852e83f717f4cd9c1edf3c25ce9098e19be14aab0ec3f1e9fb9e0487c7298}. Skipparen opplyser at teljararne normalt registrerer lågare antal enn det som er verkeleg på fisk av denne størrelsen. Ein må rekna med ein feilmargin på 1{fd0852e83f717f4cd9c1edf3c25ce9098e19be14aab0ec3f1e9fb9e0487c7298}. Det er ikkje registrert laks av denne størrelse i forbindelse med gjenfangst i området. Det kan tyda på at det ikkje er rømt fisk frå merd 3.

Eikelandsosen 23.02.2015

Bjørg M Holmefjord Antonsen
Dagleg leiar AS Bolaks